Ważne: niniejsza witryna używa plików cookie (więcej)
ceny netto

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem i Administratorem Serwisu jest ADIAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Centralnej 1, 52-116  Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252712, posiadająca numer NIP 8992560834, REGON 020241490, kapitał zakładowy: 140.200,00 zł (opłacony w całości).
Administrator przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa Użytkowników serwisu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Szanując prawo do prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Administrator w celu ochrony danych osobowych stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo usług świadczonych w serwisie ADIAM sp. z o.o..
Niniejszy dokument wyjaśnia; w jaki sposób serwis ADIAM sp. z o.o. korzysta z danych Użytkownika, jak je gromadzi, przechowuje, w jaki sposób Użytkownik może je zmieniać, edytować, blokować a także, kto administruje tymi danym i na jakich zasadach są przekazywane podmiotom trzecim oraz w jaki sposób są chronione przed nadużyciami.
DANE OSOBOWE
Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), oraz art. 23 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.,nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Serwis ADIAM sp. z o.o. ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora serwisu zależy od wyrażenia przez nią zgody.
Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora Serwisu oraz ich poprawiania, modyfikowania usunięcia i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, chyba że serwis istools.pl zobowiązany jest je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.
ADIAM sp. z o.o.dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z serwisu adiam.pl ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADIAM sp. o.o. stosuje systemy zabezpieczające mające zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez nieupoważnione osoby.
Każdy Użytkownik będący klientem ADIAM sp. z o.o. W zakresie świadczonych przezeń usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych na zasadach i warunkach określonych w polityce prywatności. Dane Użytkowników są chronione hasłem i dzięki temu dostępne są wyłącznie dla użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili po zalogowaniu się do serwisu adiam.pl modyfikować, swoje dane.
W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z serwisem adiam.pl za pośrednictwem email lub formularza kontaktowego.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych ( dalej RODO ) ADIAM sp. z o.o we Wrocławiu ( dalej ADIAM ) informuje o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych ( dalej DANYCH ) oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych.
Zasady te stosuje się od dnia 25. maja 2018 roku.
WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani / Pana DANYCH jest ADIAM sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Centralnej 1 .
CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
ADIAM przetwarza Pani / Pana : imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także jeśli ma to zastosowanie numer telefonu, adres poczty email, pesel, dane z dokumentu tożsamości do realizacji celów jakimi są przygotowanie jak najkorzystniejszych ofert produktów i usług i zawarcie transakcji kupna – sprzedaży / umowy o świadczenie usług.
ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH
Dane będą pozyskiwane bezpośrednio od Pana / Pani .
INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH
Odbiorcą Pani / Pana danych, poza spółką ADIAM, będą uprawnione organa władzy publicznej , podmioty wykonujące zadania publiczne oraz podmioty wspierające ADIAM w wykonywaniu obowiązków publiczno - prawnych oraz działań biznesowych takie jak uprawnieni pracownicy spółki, biuro usług księgowych, dostawcy usług IT.
OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH
Dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów wykazanych w p. 2.
PRAWA OSOBY
W każdym momencie przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :
  • prawo dostępu do DANYCH,
  • prawo do żądania sprostowania DANYCH,
  • prawo do żądania usunięcia DANYCH ( „ bycia zapomnianym” ),
  • prawo do żądania ograniczenia lub wycofania zgody na przetwarzanie DANYCH,
  • prawo do przenoszenia DANYCH
Zgodę na przetwarzanie DANYCH można wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres : biuro@adiam.pl lub telefonicznie pod numerem 713339903.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ADIAM Pani / Pana DANYCH narusza przepisy RODO przysługuje Im prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
ZGODA
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania moich DANYCH przezADIAM sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
INFORMACJE HANDLOWE
Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną administratora i jego partnerów mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
ZAWARTOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie materiały, informacje, zdjęcia grafika, dokumenty tekstowe, informacje, układ strony adiam.pl dostępne na stronie https://adiam.pl podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody adiam.pl lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów powiązanych tematycznie z tańcem. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
DEFINICJE
Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://adiam.pl
Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców administratora.
Administrator - właściciel Serwisu adiam.pl, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
COOKIES
Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
BEZPIECZEŃSTWO
Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
CELE PLIKÓW COOKIE
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy z ewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.
SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, AdSense, AdWords, Facebook.
MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
WYMAGANIA SERWISU
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cook ie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
ZMIANY W POLITYCE
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
Tworzenie stron WWW Aptus.plaptusshop.pl
copyright by Adiam Sp. z o.o.